Gasnor har nylig inngått en femårs gasskontrakt med Egil Ulvan Rederi i Trondheim, som har under bygging ”Oddrun With” i Tyrkia. Den skal gå med gods Moss-Tromsø og regner med å frakte frossenfisk og frossenlaks på sørgående. Foto Egil Ulvan Rederi/Ivar Ulvan.

Leiv Nordstrand

AS Norske Shell avvikler sin rolle i norsk LNG ved å selge Gasnor til det spanske energiselskapet Molgas.

Gasnor har hovedbase på Karmøy og produserer LNG bl.a. på Kollsnes vest for Bergen. Gassen blir levert til det norske marked, mye til sjøtransport, offshorebaser og større industri. Gassen distribueres dels med tankbiler, dels med båt. 

Gasnor startet leveranser av naturgass gjennom rørledning allerede i 1994, og Hydro Aluminium på Karmøy var den første norske industribedriften som tok i bruk gass til erstatning for tung olje. Gasnor har et godt utbygd distribusjonsnett for gass på Karmøy og i Haugesund og, alle større virksomheter i regionen bruker nå gass.

Det er ikke bare denne transaksjonen som er ny. Store investeringsfond har interesser i bransjen. Hollandske HAL Trust står bak Broadview-gruppen, som hadde en stor eierpost i Molgas. Den ble solgt i fjor sammen med øvrige eierandeler i Molgas til det franske fondet InfraVia i Paris, som altså nå eier Molgas. Men Broadview har beholdt Barents NaturGass i Hammerfest, et selskap det overtok fra norske interesser i nord i 2015. Gasnor selv ble helt overtatt av Shell i 2012, fra bl.a. Statoil/Equinor og norske kraftselskap.

Molgas har hovedkvarter i Madrid og har mest basert seg på å selge sin flytende naturgass i Sør-Europa. Selskapet er imidlertid ikke ukjent i Norge fra før. Så lenge det var med i Broadview-gruppen, hadde det et samarbeid med Barents NaturGass, særlig om alt som gjaldt sikkerhet, opplyser operasjonsleder Thomas Frønning Øien i Barents NaturGass. Siden Melkøya er ute av produksjon, har Barents NaturGass for øvrig måttet forsyne sine kunder ved innkjøp av gass fra andre, bl.a. Gasnor.

Mer LNG på det norske marked

Det er følgelig nå i hovedsak tre utenlandskeide selskap hos oss som opererer innen det som kalles småskala LNG. Foruten Gasnor og Barents NaturGass er det finske Gasum med produksjon i Risavika ved Stavanger.

LNG til maritim bruk er i vekst. I 2000 fikk vi den første norske gassfergen, med gass fra Tjeldbergodden. Det er nå rundt 100 norskeide fartøy med LNG som drivstoff. Nylig kom også ”Libas”, den første LNG-drevne båten i den norske havfiskeflåten. Den hører til i Øygarden kommune vest for Bergen, der Gasnor har produksjon i Naturgassparken.. Gasnor har også nettopp inngått en femårskontrakt for LNG til Egil Ulvan Rederis nye godsfartøy under bygging. Gasnor skal dessuten levere LNG til Nordlaks’ to nye brønnbåter, som får gassmotorer fra politisk omstridte Bergen Engines.

De nye hurtigrutene til Havila som skal inn på kontrakt med staten i år, er prosjektert for gass. Hurtigruten AS var dessuten ment å gå over til gassmotorer på noen av sine båter, men kansellerte i fjor pga. coronaen. Hele fornyelsen av hurtigruteflåten, basert på statens krav om mindre utslipp av klima- og forurensende gass, er forsinket.

Også cruisefart er med på LNG. Noen få skip er levert, og rundt 30 er kontrahert eller under bygging for rederier som P&O, Costa og Aida. Bakgrunnen er bl.a. internasjonalt forbud mot tungolje som drivstoff fra 2020 – og norske krav om rene verdensarvfjorder. Med tanke på dette må bunkring i større skala planlegges også langs norskekysten.  

I det hele tatt skjer det endringer i drivkraft på fartøysiden – men gjerne i form av såkalt hybrid drift. Fartøyene kan gå på en kombinasjon av diesel, LNG og biogass og ha delvis elektrisk framdrift gjennom batterier, pluss at de bruker landstrøm når de ligger i havn. Det kan synes som elektrisk fergedrift nå er mer i skuddet enn gassdrift. Hydrogen som drivstoff er ennå mest på planleggingsstadiet.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter