Foto: Windplus

Pressemelding

En ny klynge i Nord-Norge skal gjøre Norge og verden grønnere. På en pressekonferanse i dag annonserte styringsgruppen for Energi i Nord etablering av et historisk og viktig klyngesamarbeid i landsdelen.

35 aktører med ledende næringsorganisasjoner, energiselskaper, havner, industriparker, forskningsinstitusjoner, kommuner og begge fylkeskommunene i nord går sammen i et felles nordnorsk initiativ hvor null-utslipp, fornybar energi og verdiskaping skal sette landsdelen i førersetet.

– Dette er svært gledelig, fordi samarbeidet mellom ulike bransjer og viktige samfunnsaktører er selve nøkkelen til suksess. Vi skal bidra til at den energiomstillingen mot null utslipp som vi alle er en del av skaper verdier for selskaper og samfunn i nord, sier Kjell Giæver, leder av styringsgruppa i Energi i Nord.

-Hele Norge er i bevegelse mot en grønn framtid, og nå er det viktig at vi i nord tar posisjoner. Vi har store mengder fornybarkraft både i form av vann og vind. Denne fornybarmuligheten skal vi benytte til etablering av nye virksomheter og samfunnsbygging i nord, samtidig som vi melder oss på i det globale markedet for produkter og tjenester i den grønne økonomien. Vi må ikke stå med hua i handa i dette selskapet, sier Stein-Gunnar Bondevik, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Troms Kraft.

Verdiskapning i det grønne skiftet

Hvis Norge skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet er en sentral kraft. Flere store prosjekter som Varanger krafts hydrogenanlegg i Berlevåg, verdens første hydrogenferge over Vestfjorden, batterifabrikken i Mo Industripark, nytt kraftverk med null utslipp på Svalbard og en mulig havvindpark langt til havs på Helgelandskysten er bare noen eksempler på fremtiden i nord.

Kunnskap i nord

-Samfunns- og næringsutvikling i nord er avhengig av framtidsrettet, bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser. Som landsdelens viktigste utdannings og forskningssentre skal vi skal utvikle kunnskap og de beste studentene til utviklingen i nord. Denne klyngen er en kjempemulighet for våre studenter og fagmiljøer, sier Kjetil Eiane prorektor ved Nord Universitet og Kenneth Ruud, prorektor på UIT Norges Arktiske Universitet.

Om Energi i Nord

Energi i Nord er en klynge i Nord Norge som bidrar til at energiomstillingen skaper verdier for selskaper og samfunn i nord og som bidrar til oppfyllelse av utslippsmålene i Parisavtalen. Å få verdens energiproduksjon og energiforbruk over på karbonnøytrale energiformer er en av de viktigste forutsetningene for å realisere de avtalte utslippsreduksjonene i Paris-avtalen.

Nord-Norge sitter på store ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slikt felles løft. Vi skal fremme en utslippsfri energiproduksjon og energibruk i Nord-Norge og tydeliggjøre og styrke Nord-Norges posisjon i energiindustrien og elektrifisering av alle sektorer.

Energi i Nord har medlemmer fra kraftbransjen, olje- og gassbransjen, logistikk og transport, prosessindustri, leverandørindustri samt FoU-organisasjoner, SMB- og oppstartsbedrifter, komplementære klyngeorganisasjoner og offentlig forvaltning.

Nettverket har medlemmer fra hele Norge med hovedtyngden fra Nord Norge og fokuserer blant annet på følgende områder:

  • Elektrifisering
  • Fornybar kraftproduksjon
  • Energilagring
  • Industriell bruk av kraft
  • Energi infrastruktur
  • Produksjon, transport og bruk av hydrogen og ammoniakk

Disse er partnere i klyngen:

Bedrift/klynge:

Glomfjord Hydrogen

KUPA

Mo Industripark

Polarbase Norsea Group

Troms Kraft

Varanger Kraft

Barents NaturGass

Energiklynge Nord

Hammerfest Energi

Equinor

Tromsø Havn

Hydrogensone Arktis

Olje- og gassklynge Helgeland

SKS

Helgeland Kraft

Horisont Energi

Bodø Energi

Bodø Havn

Petro Arctic

FoU-partnere:

Nord Universitet

Universitetet i Tromsø

Sintef

Norce Research

Offentlige partnere:

Berlevåg Kommune

Bodø Kommune

Nordland Fylkeskommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Longyearbyen Lokalstyre

Harstad Kommune

Hammerfest Kommune

Nord-Norges Europakontor

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter