Foto Øyvind Haug/Equinor

På vegne av partnerne i Snøhvit Unit har Equinor tildelt Aibel en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifikasjonsarbeid på Hammerfest LNG-anlegget i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet, melder Equinor.

FEED-kontrakten har en anslått verdi på 140 millioner kroner, og om lag 80 årsverk vil være tilknyttet prosjektet for Aibel. Alt arbeidet i forbindelse med FEED-kontrakten skal utføres i Norge. FEED-arbeidet vil dekke to delprosjekter i Snøhvit Future-utbyggingen: kompresjon på land og elektrifisering av LNG-anlegget.

– Snøhvit Future er et komplekst prosjekt som vil kreve omfattende modifikasjoner på Hammerfest LNG-anlegget. Ved å tildele FEED-kontrakten til Aibel oppnår vi kontinuitet og erfaringsoverføring. Aibel kjenner anlegget godt, siden de har levert vedlikeholds- og modifikasjonstjenester der siden produksjonen startet i 2007, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland.

Det første delprosjektet omfatter bygging av et landbasert kompresjonsanlegg på Hammerfest LNG-anlegget. Etter hvert som trykket i brønnene på Snøhvit-feltet synker, blir det behov for trykkstøtte for å opprettholde platåproduksjonen på  LNG-anlegget. Det forventes at det landbaserte kompresjonsanlegget vil være et viktig bidrag til å øke utvinningsgraden fra Snøhvit-feltet. Equinor og partnerne planlegger å ta en beslutning om konseptvalg for kompresjonsarbeidet i løpet av høsten 2020.

Det andre delprosjektet er knyttet til å undersøke muligheten for elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegget for å redusere karbonavtrykket fra Snøhvit til et minimum. Ved å erstatte dagens gassturbiner med kraft fra land, kan det være mulig å redusere CO2-utslippene ned mot null. Equinor og partnerne planlegger å ta en beslutning om konseptvalg for elektrifisering av anlegget ved utgangen av 2020.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter