Klarsignal for stålmæren til NRS

Illustrasjon: NRS

Fiskeridirektorat har tildelt utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming, melder NRS i en børsmelding.

"Tillatelsene er en anerkjennelse av en lang og god utviklingsprosess hvor NRS, Aker ASA og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Anlegget vil gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.

Det er lagt ned en omfattende innsats for å utvikle dette konseptet. Samtidig har det vært en åpen, positiv og konstruktiv dialog med Fiskeridirektoratet for å justere konseptet innenfor de rammebetingelser som var akseptable for partene.

Opprinnelig konsept ville blitt etablert i åpent hav og hadde behov for 4 enheter og 15 tillatelser. I det justerte konseptet er det foreslått å benytte en lokalitet i fjordmunningen med 2 enheter og tilhørende 7,68 stk utviklingstillatelser. Ettersom prosjektet er nedskalert til om lag halvparten av opprinnelig søknad om utviklingstillatelser og kapitalbehovet er betydelig redusert, har Aker valgt ikke å være med videre inn i pilot- og realiseringsfasen. Aker Solutions er med videre som teknologi- og samarbeidspartner.

Anlegget vil ligge betydelig mer eksponert enn dagens lokaliteter. Samtidig er andre miljøforhold på slike lokaliteter svært attraktive for laksen med god vannutskiftning som vil sikre god fiskevelferd, tilvekst og miljømessig bærekraft.

NRS jobber mot et mål om første utsett av fisk i løpet av sommeren 2020. Den industrielle ambisjonen er å kombinere kunnskap fra oppdrettsnæringen med offshore kompetanse for å utvikle fremtidens havbruksnæring og med det sikre fremtidig bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring".

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter