Svakere drift, men løftes av finans

Konsernsjef i Torghatten, Brynjar Forbergskog. Foto: Jøran Horn

Over 70 millioner passasjerer fraktet selskapet med hovedkontor i Brønnøysund i 2017, omsatte for 9,7 milliarder og fikk en halv milliard i overskudd.

I en pressemelding fra Torghatten ASA torsdag, skriver selskapet bl.a følgende:

«Torghatten har i 2017 et resultat som totalt sett ender omtrent på nivå med 2016. Bidrag fra ordinær drift er noe lavere enn 2016, mens finansposter i stor grad kompenserer for det. Resultat etter skatt er marginalt høyere enn i 2016, med en økning til 468 MNOK fra 448 MNOK i 2016. Omsetningen har økt til 9,7 milliarder fra 9,4 milliarder året før og marginene er derfor noe lavere, spesielt i selskapets flysegment.»

Virksomheten til Torghatten deles opp i segmentene sjø-, buss- og flyselskap samt annet maritimt og øvrig virksomhet:

Sjø

For virksomheten knyttet til segmentet sjø er det i 2017 oppnådd et godt resultat, melder selskapet.

«1. januar 2017 var starten av ny 10-års konsesjonsperiode for sambandet Moss – Horten. Spesielt fornøyd er vi med å ha fått til et bra år i Bastø Fosen helt fra oppstarten av ny periode. Trafikkutviklingen har vært god, og alle de tre nye ferjene som ble bygd til sambandet har fungert godt og uten store driftsavbrudd. Vi er også fornøyd med ferjevirksomheten selskapet drifter både i Nord, i Midt-Norge og på Vestlandet.

På Helgeland ble det i 2017 levert ny ferje til sambandet Tjøtta – Forvik. Ferja, som er en «plug-in-hybrid», har fungert godt siden den ble satt i drift.»

Buss

«Av nye anbudskonkurranser har vi vunnet bl.a. kontrakt i Hadeland og Land med oppstart i 2018. Her skal det driftes 55 nye busser og kontrakten har en varighet på 8 år, med en kontraktsverdi på mellom 450 og 500 mill. Etter anbudskonkurranse inngikk vi i 2017 ny kontrakt om videre drift av bussvirksomhet på Helgeland».

Fly

«Konsernet oppnår et svakere resultat i segmentet fly for 2017 sammenlignet med tidligere år. I 2017 har Widerøe tatt et viktig steg for å sikre virksomheten videre ved at det ble signert kontrakt med Embraer om kjøp av tre Regionale Jetfly for levering i 2018. Nye fly skal settes i drift 24. april 2018 og skal trafikkere både innen- og utenlands. I april går første flyvningen og det blir fra Bergen til Tromsø. Fra juni starter nye utenlandsturer fra Bergen til Munchen, Hamburg, Billund og Gøteborg, samt fra Kristiansand til London.»

Annet maritimt og øvrig virksomhet

«Driftsresultat fra segmentene annet maritimt og øvrig virksomhet er svakt også i 2017. Inkluderer vi derimot finanspostene som inngår i dette segmentet, er bidraget betydelig. Gjennom eierskapet vi har i det børsnoterte selskapet NTS har vi i 2017 fått en fin verdiendring på aksjeposten. Torghatten er tredje største enkeltaksjonær i NTS. NTS har lyktes godt også i 2017, med oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk som en vesentlig hendelse».

Konsernsjef Brynjar Forbergskog sier i en kommentar: «Vi har lagt bak oss et godt år og er fornøyd med resultatet som er oppnådd. Vi mener likevel at potensialet for å bedre resultatene fremover er tilstede og vil jobbe for å få til det. Vi vil fokusere på driften samtidig som vi kontinuerlig skal jobbe med å videreutvikle konsernet. Spesielt viktig blir det i 2018 å komme godt i gang med de nye Jet-flyene som blir levert i april, samt å forberede oppstarten av de nye ferjesambandene både i Midt-Norge og i Hordaland.»

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter