Går sammen om slakteri

GOD LØSNING: – Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen er gledelig for alle! Det mener Hanne Skjærvær (nr. to fra venstre) og Anna Korgul fra henholdsvis SinkabergHansen og Emilsen Fisk. De to er flankert av personallederne Frode Lauritzen (SinkabergHansen) og Ila Emilsen (Emilsen Fisk). Foto: Privat

 

Fra og med 1. februar samler Emilsen Fisk og SinkabergHansen sin slakterivirksomhet. Det betyr at Emilsens slakteri på Lauvøya i Vikna legges ned og de 19 ansatte overfø­res til SinkabergHansens slakteri på Marøya.

Etter 43 år på Lauvøya avvi­kler Emilsen Fisk sin slakteri­virksomhet på Lauvøya. Sam­tidig så blir de 19 medarbeidere ved slakteriet ansatt hos Sin­kabergHansen og fortsetter sitt arbeid der. Formelt skjer dette fra 1. februar, opplyser selskapene i en pressemel­ding. De øvrige rundt førti ansatte i Emilsen Fisk fortset­ter ved selskapets hovedbase og kontor på Lauvøya. Styrets vedtak midt i januar om å flytte slakterivirksomhe­ten bort fra Lauvøya var tungt, men samtidig både viktig og riktig. Det melder Roy Emil­sen, daglig leder i Emilsen Fisk AS gjennom pressemel­dingen.

«Overgangsperiode»

Avgjørende for at fabrikken på Lauvøya legges ned er ulike kostnadsdrivende regulerin­ger og krav. Dagens anlegg er rigget for lukket slakting fra brønnbåt, men ulike drifts­messige utfordringer knyttet til inntransport fra lokalite­tene har meldt seg. Derfor har det siden november i fjor vært en overgangsperiode da de slakteriansatte hos Emilsen har virket ved anlegget på Marøya. Den samlede staben ved fabrikken på Marøya blir da på om lag 110 personer. Totalt vil det da være om lag 205 ansatte i SinkabergHansen. Hos Emilsen Fisk vil opp­drettsavdeling, administra­sjon og tekniske funksjoner totalt omfatte cirka 40 stillin­ger i deres organisasjon på Lauvøya.

– En styrke for begge

Også Finn W. Sinkaberg, daglig leder i SinkabergHansen, verdsetter det utvidete samarbeidet. I likhet med Roy Emilsen ser han at den nye avtalen vil gi en sterkere plattform for fabrikkdrift i regionen.

- Jeg er glad for at vi lykkes med å få til dette. Dette vil styrke dagens arbeidsplasser i begge selskapene. Avtalen sikrer et helt annet grunnlag for å drive slakteri og tilhørende filétavdeling i Nærøysundområdet, sier Finn W. Sinkaberg. Råstoffgrunnlaget for slakting og videreforedling vil i utgangspunktet være laksen fra totalt 37 konsesjoner: Emilsen Fisk driver i dag åtte gjennom egne og i samarbeidsavtale, mens SinkabergHansen tilsvarende har 22 konsesjoner. I tillegg har fabrikken slakteavtale med to andre oppdrettsselskap.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter