Nytt forskningssenter for petroleum i Arktis til Tromsø

Norges forskningsråd har besluttet å legge det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis til Tromsø.
 


Forskningsmiljøet ved senteret i Tromsø skal bidra til å løse utfordringer for petroleumsutvinning i arktiske strøk. Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet står sammen om finansieringen av senteret.
 
- Økt kunnskap og ny teknologi vil styrke den økende petroleumsaktiviteten i nordområdene. Etableringen av det nye senteret er en milepæl i arbeidet med å bygge kompetanse i Nord-Norge. Søknaden fra Tromsø oppfyller alle de kriterier vi har satt, og det er svært gledelig at arbeidet nå kan starte for fullt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
 
I tillegg til midlene fra staten vil senteret også få bidrag fra næringslivet.
 
- Norge skal bli ledende på kunnskap om nordområdene. Senteret vil styrke norsk kunnskap om petroleumsaktivitet i Arktis som er et sentralt felt i nordområdearbeidet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
 
Senteret er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011), hvor Olje- og energidepartementet varslet at grunnlaget for et slikt senter ville bli vurdert. Tilrettelegging av forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord er også et satsningsområde i Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011-2012)).
 
Forskningsrådet vil stå for den faglige oppfølgingen av det nye senteret. Sentrale kriterier for tildeling er faglig styrke og kvalitet, involvering og medfinansiering fra næringsliv, og tilknytning til ledende fagmiljøer i andre deler av landet og utlandet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter