Mer og mer olje

Oljedirektoratets anslag for utvinnbare olje og gassreserver anslås til 12,6 milliarder standard kubikkmeter, og da er ikke potensielle reserver i Barentshavet sørøst og Jan Mayen inkludert.

 

Gjennom 2012 er netto tilgang på reserver på norsk sokkel økt med 152 prosent. Gjennom året ble det påvist 445 millioner kubikkmeter nye reserver olje og gass, mens samme periode ble solgt 226 millioner kubikkmeter. Netto reserveøkning endte derfor på 118 millioner kubikkmeter.
· Oljedirektoratets mål fra 2005 om å øke reservene med 800 millioner kubikkmeter innen 2015, er allerede oppfylt med 607 millioner kubikkmeter, tilsvarende 76 prosent av målsettingen.
-  Målet om 800 millioner Sm3 oljereserver innen 2015 er mulig å nå dersom de rette beslutningene tas de neste to årene, skriver Oljedirektoratet i en melding.
Tallene for ikke påviste ressruser er oppjustert til 2.590 millioner kubikkmeter, opp 135 millioner kubikkmeter. Dette tallet inkluderer heller ikke Jan Mayen og Barentshavet Sørøst.
- De uoppdaga oljeressursene i Nordsjøen og Barentshavet antas å være større enn tidligere, mens gassressursene i Nordsjøen og Barentshavet er justert ned. Anslagene for Norskehavet er ikke nevneverdig endret, melder OD.