Foto: Midt-Norsk Havbruk as

Børsmelding

Styret i NTS ASA og styret i SalmoNor AS har inngått en transaksjonsavtale med sikte på å gjennomføre en fusjon
mellom NTS sitt heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor.
Transaksjonen planlegges finansiert med oppgjør ivederlagsaksjer og kontanter fra NTS. Det fusjonerte selskapet vil hete SalmoNor.

SalmoNor er en fullintegrert lakseoppdretter med 10 konsesjoner for oppdrett av laks og med svært god operasjonell og finansiell historikk.

Selskapet slaktet i 2020 ca. 13 000 tonn (sløyd vekt) og forventer i 2021 å slakte ca.14 500 tonn.
Konsesjonene består av 7 ordinære konsesjoner, en visningskonsesjon og to FOU konsesjoner med samlet MTB på 7 968 tonn. Alle SalmoNors lokaliteter ligger i
produksjonsområde 7 (Gamle Nord-Trøndelag med Bindal). SalmoNor er delvis selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet SalmoNor Settefisk AS og slakter
fisken hos SalmoSea AS som allerede eies sammen med Midt-Norsk Havbruk. SalmoNor omsatte i 2020 for NOK 614 millioner.

SalmoNor er i transaksjonen verdsatt til NOK 2 975 millioner etter utbetaling av NOK 380 millioner i utbytte til aksjonærene i SalmoNor forut for Transaksjonen.
NOK 100 millioner av vederlaget er betinget oppnåelse av noen forhåndsbestemte milepæler.

Betydelig aktør innenfor oppdrett

NTS vil gjennom Transaksjonen styrke sin posisjon betydelig innenfor oppdrett. Samlet slaktevolum for begge selskapene er forventet til å være rundt 37 000
tonn i 2021 med potensiale til å senere nå 40 000 tonn.
Administrerende direktør i NTS, Harry Bøe kommenterer: «Fusjonen mellom SalmoNor og Midt-Norsk Havbruk styrker NTS sin posisjon innenfor oppdrett og det
sammenslåtte selskapet vil være en betydelig aktør og arbeidsgiver i Nærøysund kommune. Vi ser frem til å jobbe sammen med de ansatte i SalmoNor og i felleskap
sikre fremtidig verdiskapning i regionen.»

Forventer betydelige synergier

Styreleder i NTS ASA, Odd R. Øie uttaler: «Vi ser på SalmoNor som et godt og meget veldrevet selskap og forventer betydelige synergier som følge av fusjonen.
Vi ser også frem til å ønske eierne i SalmoNor velkommen til aksjonærfelleskapet i NTS. Med denne transaksjonen tar NTS et nytt og viktig steg mot vårt uttalte
mål om å være en aktiv deltaker i produksjonen av 100 000 tonn norsk laks.

»Daglig Leder i SalmoNor, Vibecke Bondø uttaler: «Fusjonen av to sterke og kompetente havbruksselskap som SalmoNor og MNH, vil være en god industriell
løsning som utløser betydelige synergier. Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre rundt ansatte som er i selskapet i dag, og bidra til en videreutvikling
av kompetanse og arbeidsplasser. For oss handler dette om å legge til rette for videre bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser på kysten. Vi ønsker også i
framtiden å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til å bygge livskraftige lokalsamfunn.»

Transaksjonen er betinget at Konkurransetilsynet enten samtykker eller unnlater å forby Transaksjonen. Forutsatt at dette oppfylles, forventes Transaksjonen å bli gjennomført innen utløpet av tredje
kvartal 2021.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter