Melkøya. Foto Einar Aslaksen, Equinor.

Pressemelding

Equinors interne granskninger etter brannene på Hammerfest LNG og Tjeldbergodden er nå ferdigstilt og oversendt Petroleumstilsynet.

Brannen på Hammerfest LNG inntraff 28. september mens brannen på Tjeldbergodden skjedde 2.desember 2020.

– Begge brannene på landanleggene i 2020 var svært alvorlige. Dette er hendelser som har gått sterkt inn på alle som var involvert og er berørt. Beredskapshåndteringen bidro til at ingen personer kom til skade. Jeg vil berømme innsatsen og håndteringen som våre medarbeidere, leverandører og lokalsamfunn viser for å bringe anleggene tilbake i sikker drift, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midstrøm og prosessering i Equinor.

Brannen på Hammerfest LNG 28. september 2020

Ved oppkjøring av anlegget oppstod det brann i filterhuset på gassturbingenerator 4 på Hammerfest LNG. Granskingsgruppen peker på at årsaken til brannen var selvantennelse i filtrene i turbinluftinntaket på grunn av langvarig, alt for høy temperatur. Anti-is varmeveksleren i luftinntaket ble brukt utenfor sitt tiltenkte bruksområde og forårsaket den høye temperaturen som utløste brannen. Granskingsgruppen anser ikke at vedlikeholdsintervall for bytte av filterne som selvantente er en medvirkende årsak.

Ingen personer ble skadet i hendelsen. Brannen ble begrenset til filterhuset på gassturbingenerator 4. Både Petroleumstilsynets granskingsrapport og vår egen granskning fastslår at det var liten sannsynlighet for at brannen kunne ha spredd seg til andre deler av anlegget. Slukkingen som ble foretatt ut fra føre-var prinsippet og i tråd med gjeldende beredskapsprinsipper, medførte omfattende skader på deler av anlegget.

I april meldte Equinor at anlegget vil være stengt frem til mars 2022 grunnet omfanget med reparasjoner for å få anlegget tilbake til sikker produksjon.

Equinor har igangsatt modifikasjoner på luftinntakene i turbinene for å forhindre at lignende hendelser kan inntreffe.

Hendelsen ble ikke forårsaket av en enkelt teknisk eller menneskelig feil, men var et resultat av flere direkte og bakenforliggende årsaker.

Granskingen har vurdert bakenforliggende årsaker knyttet til organisasjon, kapasitet, kompetanse og ledelse. Funnene følges opp i eget forbedringsinitiativ i Equinor.

Equinor følger opp funnene i den interne granskingsrapporten innen:

• Bruk av anti-is systemet, alarm og nedstengingsfunksjoner, samt ventiler i hetoljeretur

• Beredskapsledelse og trening

• Organisasjon, ledelse og styring

Equinor følger også opp påleggene og avvikene fra Petoleumstilsynets granking av brannen og skal presentere en plan for å etterkomme påleggene for Ptil innen 1. juni 2021.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter