OljeGassklyngeHelg

På barrikaden for verdiskaping på Helgeland

Bilde: f.v. Annbjørg Skjerve (Aker Solutions), Kyrre Sørensen (Aker BP), Eli Hunnes (SINTEF Helgeland), Charles Lien (Bring Cargo Offshore), Thomas Borgen (Prosjektleder Olje- og Gassklynge Helgeland og Kunnskapsparken Helgeland)

Pressemelding

3. april skal representanter for Olje- og Gass Klynge Helgeland (OGH) møte olje - og energiminister Tina Bru. Dette er et ledd i arbeidet med å posisjonere regionen i forhold til offshore havvind.


Representanter for klyngen har siden i høst jobbet aktivt for realisering av et havvinds-prosjekt. I møter med Olje- og Energidepartementet (OED), tidligere statsråd Kjell Børge Freiberg og andre offentlige instanser har det vært et uttalt mål å få mest mulig lokal verdiskaping når havvind-teknologien modnes, og konkrete prosjekter realiseres. Dette budskapet ble tydelig kommunisert i høringssvaret fra klyngen til prosessen med åpning av havområder for offshore kraftproduksjon. Nå tar de dialogen et steg videre i møte med den ferske olje- og energiministeren Tina Bru.

Viktig å komme tidlig på banen
OGH er i posisjon til å ta en rolle i Offshore Havvind. Det sier Thomas Borgen, prosjektleder for OGH på vegne av arbeidsgruppen som jobber aktivt i forhold til prosjektet.
- Havvind er et strategisk satsingsområde, og Træna Vest er en gunstig vindressurs - lokasjon som foreslås lagt ut på høring. Vi ser viktigheten av å komme tidlig på banen, slik at vi som region unngår å bli akterutseilt, sier Borgen.

Sikre gode rammebetingelser
Klyngen signaliserer med dette at de ønsker å ha et bredere energifokus framover.
─ Vi ser med tydelighet at regionen framover vil ha et økt behov for elektrisk kraft. Vi har en ressursgruppe med deltagere fra både aktører fra kraftbransjen og oljeselskap som støtter arbeidsgruppen. Disse representerer grupperinger som har fokus på elektrifisering og alternativ tilnærming til energi. Sammen skal vi synliggjøre framtidige ringvirkninger, og jobbe aktivt mot beslutningstakere. Slik vil vi sikre at industrien på Helgeland får gode rammebetingelser, sier Borgen. Arbeidsgruppen jobber med flere parallelle løp.
─ Vi vil fokusere på å utvikle en solid leveransemodell, samtidig som vi bygger kompetanse og sprer kunnskap om temaet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter