leivEriksson

Vekst og optimisme blant oljeleverandørene i Nord-Norge

Pressemelding

De nordnorske leverandørbedriftene til petroleumsnæringen hadde leveranser for 3,76 milliarder kroner i 2018.

Leverandørindustrien økte leveransene, men det er fortsatt et stykke opp til rekordmålingene fra 2014. Omsetningen økte med 121 millioner (opp 3,3 prosent) fra 2017, og det ble utført 125 flere årsverk. Det kommer frem i årets Levert-rapport, utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø.

Leveransene på 3,76 milliarder kroner er fordelt på 176 bedrifter og 1 651 årsverk. I tillegg er det 820 personer i Nord-Norge som arbeider hos operatørselskapene. De telles ikke med i denne rapporten.

Legger man til ringvirkninger av leverandørindustrien og operatørselskapene sin aktivitet er mer enn 3 000 mennesker sysselsatt i, eller som en følge av petroleumsnæringen i Nord-Norge.

Leverandørene i Finnmark opplevde et lite fall i leveransene fra 2017 til 2018. Men et fortsatt høyt aktivtetsnivå i Hammerfest betyr at fylket har stabilisert leveransene sine på over 2 milliarder kroner. Nordland økte leveransene med nesten 20 prosent til 1,2 milliarder kroner, mens også Troms hadde en liten vekst.

Pilene peker rett vei

For inneværende år ventes leveranser for 4,1 milliarder kroner, og om lag 150 flere årsverk. - Det er generell optimisme å spore blant leverandørbedriftene i årets kartlegging. Av de 176 bedriftene som hadde leveranser, er det bare 6 prosent som venter nedgang i leveransene for 2020. Majoriteten mener markedsutsiktene er bedre i dag enn for ett år siden, sier Tom Steffensen, prosjektleder for Levert-rapporten og seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø.

Optimismen kan sees i sammenheng med økt aktivitet hos operatørselskapene. Flere felt i drift danner grunnlag for høyere aktivitetsnivå hos leverandørene.

- Det er imidlertid et stykke igjen til toppnoteringen for leverandørindustrien. I 2014 ble det levert bransjespesifikke varer og tjenester for 5,6 milliarder kroner. Det har skjedd mye i næringen siden den gang. Men med det vi hører fra leverandørene og det vi vet i form av ressursanslagene i nord, så tyder det aller meste på at leverandørindustrien i Nord-Norge har mye arbeid foran seg også i årene som kommer, sier Steffensen.

Ønsker enda større leveranser lokalt

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mener at optimismen fremover er velbegrunnet.

- Om lag en halv million av Norges befolkning bor i Nord-Norge, og de som bor her skal kunne skape seg livskraftige, gode lokalsamfunn. Petroleumsvirksomheten er blitt en viktig motor i nord, det viser Levert-rapporten, og potensialet for å skape ytterligere verdier i petroleumsvirksomheten i nord er stort. Vi har produsert mindre enn halvparten av ressursene våre, og av det vi skal finne fremover, antas det meste å ligge i Barentshavet og utenfor kysten av Nord-Norge, sier Freiberg.

Statsråden viser til flere eksempler på hva petroleumsvirksomheten betyr for landsdelen hans:

• Leveransene fra Nord-Norge til Goliat feltet var over 1 milliard kroner bare i 2018.

• Aasta Hansteen som kom i drift i desember 2018 har frem til produksjonsstart kjøpt inn over 1 milliard kroner i leveranser fra Nord-Norge.

• I tillegg er det store leveranser til Hammerfest LNG (Snøhvit), Norne og Skarv

• Johan Castberg-feltet som planlegges i drift i 2022 er et gigantisk industriprosjekt med totale forventede investeringer på 47 milliarder 2017-kroner. Feltet skal driftes fra Harstad og forsynes fra Hammerfest.

- Og jeg gleder meg over at letevirksomheten er høy og at utbyggingen av funnene Alta/Gohta og Wisting i Barentshavet er under planlegging. Alt dette betyr stor verdiskaping og viktige arbeidsplasser i nord, fortsetter Freiberg.

Økende aktivitet krever kompetanse og kapasitet.

Antall årsverk i leverandørbedriftene til petroleumsindustrien har vokst til 1 651. I Nordland og Troms er pendlerandelen så lav som 14 og 15 prosent. I Finnmark er pendlerandelen 46 prosent.

Med geografisk nærhet til aktivitetene vil nordnorske leverandører og arbeidstakere ha et konkurransefortrinn, men det er en utfordring å redusere pendlerandelen. Arbeidsledigheten er svært lav i Nord-Norge; i snitt 2,6 prosent. I Hammerfest så lav som 2,1 prosent. Det er derfor begrensede arbeidskraftreserver å ta av, og industri og myndigheter må ha en bevisst strategi for rekruttering av ung arbeidskraft og rekruttering utenfra regionen.

- Vi har vært i landsdelen i mange år og Levert-rapporten bekrefter vårt inntrykk av at industrien i nord stadig blir mer konkurransedyktig, og derigjennom kan konkurrere om de mange mulighetene vi ser komme i årene fremfor oss. Som næring er vi bevisst krav og forventninger om arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Dette er noe vi har jobbet jevnt og trutt med i alle år etter at virksomheten kom i gang. Vi gleder oss over sysselsettingsveksten, og jobber hardt for fortsatt å tiltrekke oss kunnskap og kompetanse, slik at stadig flere av arbeidstakerne hos operatørene og leverandørene i Nord-Norge kommer fra, eller bosetter seg i landsdelen, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Norskehavet og Barentshavet i Equinor.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan imidlertid bli en flaskehals for leverandørindustrien sin fremvekst i Nord-Norge.

- Flere av våre større leverandører melder om at det er et gjennomgående problem å få tak i kvalifisert lokalt personell. Dette resulterer dessverre i at vi må pendle inn folk, noe vi ikke ønsker av både økonomiske og praktiske årsaker. Men vi må også innse at en viss grad av pendling er nødvendig for å ha tilstrekkelig fleksibilitet til å takle planlagte høyaktivitetsperioder og akutte situasjoner med behov for bemanning utover grunnbemanningen, avslutter Kindem

Levert-rapporten skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har hatt leveranser til petroleumssektoren. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Det er niende gangen undersøkelsen gjennomføres for hele landsdelen. Datainnsamlingen har skjedd gjennom telefonintervjuer med leverandørbedriftene. Prosjektet er finansiert av Equinor, Olje- og energidepartementet, Vår Energi, Wintershall Dea, Lundin og RN Nordic Oil, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kunnskapsparken Bodø har hatt prosjektledelsen og har gjennomført alle intervjuer i Nordland. Kunnskapsparken Nord og Petro Arctic har vært samarbeidspartnere og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark.